Opendeurdag Baliehof op 18 augustus 2024

Leuk nieuws! Op zondag 18 augustus organiseren we een opendeurdag bij ons op het Baliehof in Jabbeke. Je kan genieten van een boerenontbijt of rondneuzen op ons domein en de echte ambacht van het kaas maken ontdekken.

Alle info over het event

Mijn bezwaar tegen het PAS akkoord

Vanwege Callemeyn Luc

Bezwaarschrift in het kader van het Openbaar Onderzoek van het Vlaamse PAS akkoord, het N akkoord en het bijhorende plan-MER

Ik ben Luc Callemeyn en ik ben woonachtig te Jabbeke in de Gistelsteenweg 577. Sinds 1988 ,dus al 34 jaar boer ik daar met mijn echtgenote. Eerst hadden wij een gemengd bedrijf met melkvee, varkens, akkerbouwteelten, ruwvoederteelten en groenten, later hebben wij dit uitgebouwd tot een gespecialiseerd melkveebedrijf met heden 95 koeien en bijhorend stuks jongvee.

Van in de jaren 1990 hebben wij een switch gemaakt naar een verbreding van de activiteiten en sindsdien maken wij boter, yoghurt, karnemelk, dessertjes en vaste kazen die wij ook zelf verkopen op wekelijkse markten en in de hoevewinkel.

Sinds december 2021 hebben dochter Sofie en schoonzoon Matthias het landbouwgedeelte van het bedrijf overgenomen. Wij hebben zin in traditie, Sofie is reeds de 4de generatie Callemeyn die boer is op het Baliehof, en in het verleden was er ook  bedrijfsovergang binnen de families. Wij hebben steeds gezocht naar uitbreiding en optimalisatie van ons bedrijf, zowel in de landbouwtak als in de zuiveltak. Zo ook hebben wij onze laatste vergunning bekomen tot 2033 en dienden wij nog onlangs een vergunning in voor het plaatsen van een electriciteitscabine, voor een uitweg, voor een overdekte mestvaalt, een uitbreiding van de sleufsilo's en een mestsilo. Wij hebben steeds een goede relatie met de buren, zo hadden wij in de vorige vergunningsaanvragen nul bezwaren, alsook een correcte relatie met VLM en Mestbank die behalve een eenmalige spijtige vergissing vorig jaar nog nooit enige aanmerking of  op te volgen verbeteringstrajecten werden opgelegd.

Wij hebben in 2014 inlichtingen ontvangen van ANB Administratie Natuur en Bos over onze uitstootdrempel over de dieren gehouden in 2013. Wij hebben het predikaat GROEN ontvangen omdat wij ruim onder de norm <3% zaten voor de KDW want onze uitstoot voor de KDW in de habitatgebieden met 0,1% en ook onze uitstoot voor de KDW in de zoekzones voor de habitat gebieden is bepaald op 0,1%. Dat is dus 30 keer kleiner dan de norm ! En dit met het houden van totaal 145 dieren. Daarbij werd vermeld dat wanneer wij een vergunningsaanvraag zouden indienen met dezelfde bedrijfsgegevens en als onze bedrijfsvoering niet verandert DAT ONS BEDRIJF GEEN RELEVANTE BIJDRAGE LEVERT AAN DE STIKSTOFNEERSLAG OP SBH-H. Zo hebben wij ons dus ook altijd gedragen en zo is ons bedrijf ook gebleven. Wij hebben ons gedragen naar de richtlijnen van de overheid en wij hebben dus gedacht dat wij daarbij goed bezig waren. Onze totale ammoniak emissie van de exploitatie werd in 2014 bepaald op 920 kg NH3 per jaar of 6,34 per gemiddeld aanwezig dier.

Wanneer je dus een vergunning bekomt dan zijn er 2 partijen die zich daar aan te houden hebben: enerzijds de vergunningsverlener die de grenzen van de ontwikkeling aangeeft, anderzijds de vergunningsverkrijger die binnen deze grenzen moet opereren. Het inperken van een vergunning na de goedkeuring is noch min noch meer een contractbreuk.

Wij hebben op heden een nieuw impactscore berekend via de simulatie tool op de site van Omgeving Vlaanderen. Wij komen nu aan een impact van 0,13 dat is nog altijd 23 keer kleiner dan de norm voor de groene bedrijven van <3. En dit met een huidig totaal aantal dieren van 195. Dit is een stijging van 34% aantal dieren ten opzichte van 2014 maar wij zien dat de impact zelfs iets minder is gestegen dan de stijging van het aantal dieren (of ongeveer gelijke score) terwijl nu ook de verwarmingsketels op mazout werden opgenomen in de berekeningen, wat waarschijnlijk in 2014 niet meegerekend werd.

In het voorliggende plan zouden wij een reductie moeten doen van 25% als wij nog niet zouden voldoen aan de voorwaarden en als wij niet willen gekort worden op onze NER’s. Dat wil zeggen dat wij nu heel binnenkort verplicht worden om al onze stallen uit te rusten met de nieuwste PAS-technieken, dit is technisch en economisch gewoonweg niet haalbaar. Het geheel aan investeringen kan slechts haalbaar uitgevoerd worden als er een uitbreiding in de veestapel zou kunnen meegenomen worden. Dan pas zijn alle investeringen haalbaar onder andere in PAS-uitgevoerde vloeren en mestafvoer maar ook 1 of 2 melkrobots voor het melken van de veestapel. Daarbij moeten wij vermelden dat onze dochter en schoonzoon pas mee in het bedrijf zijn gestapt in de vorm van de maatschap MTS Baliehof waarbij verbouwingen en nieuwe investeringen in milieutechnische uitvoering in de bestaande stal helemaal niet meer mogelijk zijn. Er moet dus van uitgegaan worden dat er moet nieuwbouw gebeuren en deze kosten swingen op vandaag al helemaal de pan uit.

Door de som van investeringen is een uitbreiding zoals gepland was op het bedrijf niet meer mogelijk. Integendeel, er kan minder arbeidsinkomen behaald worden uit het landbouwbedrijf als dit minder dieren bevat. Dit heeft gevolgen voor het gezinsinkomen, bijgevolg zou dit betekenen dat één van de partners BUITEN het bedrijf zal moeten gaan werken, DIT IS WEER TOTAAL VERKEERD want dit brengt een zekere onbalans aan in het gezinsinkomen zodanig dat er een boven-de-norm inkomen dreigt te ontstaan van inkomen van buiten de landbouw. Dan dreigt daarbij ook de VLIF steun te vervallen die enerzijds een maximum zet op dat inkomen van buiten de landbouw en anderzijds een minimum aan arbeidsinkomen van het landbouwgedeelte. En deze VLIF steun is nog maar pas bekomen in 2021 en de investeringen zijn er natuurlijk op gericht en meeberekend geweest op het ontvangen van deze VLIF steun.

In 2019 werd een natuurgebied ingesteld in onze omgeving namelijk GRUP Kustpolder Gemeneweide Jabbeke. Wij werden daar pas half december 2020 van op de hoogte gesteld middels een brief met de aankondiging van het instelling van nulbemesting op 6 ha eigendom die gelegen is in dit GRUP Gemeneweide en met vrijwel onmiddellijke ingang van 01/01/2021. Van een donderslag gesproken. Eigenlijk hadden we bijna nog geluk dat wij werden aangeschreven omdat wij eigenaars én gebruikers zijn. Het lijkt een droevige gewoonte van VLM om zelfs de eigenaars in deze materie NIET aan te schrijven of in te lichten. Wij kunnen dit niet anders omschrijven dan als pure diefstal op onze eigendommen. Naast de instelling van nulbemesting gaat men (VLM) ook over tot andere maatregelen zoals lokale vernatting, omvormingsbeheer en soms zelfs verbod op bemesting, bestrijdingsmiddelen of grondbewerking bij agrarisch gebruik. Hier worden de maatregelen binnen de grenzen van de SBZ-H gebieden al toegepast zonder rechtsgrond, waarbij het niet uitgesloten is dat er effecten kunnen optreden op deze landbouwpercelen en ook de percelen buiten deze gebieden. Ik verklaar mij nader waarom ik dit diefstal noem door de overheid: Binnen het referentiekader van een mogelijke nieuwe vergunning worden wij beperkt door de aanwezigheid van VEN gebieden (natuurgebieden) in onze omgeving. Nog maar 3 jaar geleden werd door een gemeentelijk GRUP Kustpolder het bovenaangehaald natuurgebied Ettelgemse en Jabbeekse Gemeneweide ingesteld in onze gemeente Jabbeke. Dit ligt op een afstand van slechts 2,3 km van ons bedrijf. Significant en pijnlijk detail is dat dit zelfs persoonlijke eigendomgronden zijn die al eeuwen zelf gebruikt worden door onze familie, die altijd al intensief uitgebaat werden als maaigewassen en door hun nattere ligging in droge jaren nog steeds een goede opbrengst geven van mals poldergras voor onze koeien. De ligging is bekend: het gebied “de Gemeneweide” die is ingeklemd tussen de splitsing van de A10 en de E40 en aan de KMI Weertoren te Jabbeke. Sinds vele jaren zijn daar slinkse waardeverminderingsprocessen aan de gang: het waterpeil wordt verhoogd, grachten worden niet meer voldoende geruimd en de kwaliteit van de grassoorten gaat snel achteruit. Voeg daar nog een sausje bij van rietkragen en opgepimpte soortenwaardering van enkele zeldzame plantjes en dit heeft geleid tot een beslissing van nulbemesting op 6 ha van onze grond. Dit is niet alleen een groot verlies aan opbrengst van onze ruwvoederwinning, het drijft ons weerloos in de gesubsidieerde open muil van de natuurbeheerders ANB en Natuurpunt die de gronden dan voor een appel en een ei willen verwerven. Tja, als je eerst de grond onder water zet, er vervolgens natuurgebied van maakt en dan nog eens nulbemesting oplegt dan voelen wij ons bedrogen en bestolen. Dit zijn gronden die wij als eigendom verworven hebben en waar wij jarenlang als goede huisvader hebben in geïnvesteerd om de gronden zo optimaal mogelijk te gebruiken. Moeilijk bewerkbare laantjes hebben wij voor een goede waterafvoer omgevormd tot slootjes en in onze regels voor de randvoorwaarden van de verzamelaanvraag worden wij daarin nu nog eens beperkt met een niet-bewerkbare strook. Opgestelde regeltjes leiden tot een uitdoofbeleid omdat de gebruiksrechten maximaal slechts één generatie overdraagbaar zijn. Ik heb over dit ingestelde natuur-dossier meerdere malen overlegd met mensen van VLM. Helaas, al mijn argumenten voor een voortgezette intensieve landbouw worden van tafel geveegd met nationaal klimaatbelang als kapstok en met natuur als hoogste doel. In een bepaalde akkerrand vond men, ondanks mijn gewone bemesting van de voorbije jaren en ondank de impact van het voorbijrazende verkeer van de autostrades, niet minder dan 50 soorten planten, de één al wat zeldzamer dan de andere. Dacht je dat de boer daarvoor een schouderklopje krijgt of een beloning? Nee hoor, een strenger bemestingsregime en strengere gebruiksregels zijn mijn cadeau geworden. Of hoe de overheid en de natuurpunters zich van hun meest onbetrouwbare kant laten zien. Over het opmaken van het karteringsverslag heb ik ook zo mijn bedenkingen: ik vermoed dat hier een vlotte kopieer/plak methode wordt toegepast van enkele of vele plantje “uit de boekskes”. Harde bewijzen heb ik daar niet voor.

Ik kan het niet anders benoemen dan pure diefstal. Onze moeilijk verworven eigendom wordt ons afgepakt of voor een habbekrats opgekocht. Onze bedrijfsvoering wordt beperkt en onze goede grasopbrengst voor het bedrijf wordt desastreus omlaaggehaald. Dat zullen we ergens anders weer (duur) moeten aankopen.

Overal in onze omgeving zien wij dergelijke evolutie gebeuren. De opbrengst van landbouwgronden wordt door opgelegde maatregelen beperkt, gronden worden omgezet tot natuur of tot bos. Wij worden strenger gecontroleerd dan de ergste gangster met een enkelband en wij voelen ons elke dag geviseerd. Tenenkrullend is het dan dat er nog steeds vlotjes landbouwgronden worden omgezet naar woningbouw, industrie of recreatie. Ik geef u een treffend voorbeeld: binnen het natuurgebied “Gemeneweide” dat ik u daarjuist heb benoemd zijn er concrete plannen om rond de site van Regie der Wegen een nieuw centrum te bouwen voor uitgeprocedeerde asielzoekers (verhuis van de Refuge te Brugge). Wedden dat zij zonder problemen hun vergunning zullen krijgen? Ook al zullen enkele hectare “zeldzame-hoogwaardige-natuur-bloemenweides” daarvoor moeten sneuvelen. Van hypocrisie gesproken!

Landbouw in de gemeente Jabbeke wordt te streng geviseerd hoewel daar weinig aanleiding toe is. De nodige natuurgebieden zijn al lang aangeduid door de planologen en ook gebruikt door natuurverenigingen zoals Natuurpunt.

Wij wensen sterk te protesteren tegen de invoering van het PAS decreet en het N akkoord en wensen dat op geen enkele manier de landbouw-uitbating en de voedselzekerheid in het gedrang zou komen. Daarom verwerpen wij deze akkoorden en dienen dit officiele bezwaar in.

Ik wens op de hoogte gehouden te worden van alle mogelijke tegenargumenten op mijn persoonlijk adres

 

Namens de Maatschap Baliehof

Luc Callemeyn

Gistelsteenweg 577

8490 Jabbeke

mail contact@baliehof.be